آموزش مدلسازی سرریز سیفونی/سرریز مستطیلی/ حرکت ذرات رسوبی با FLOW-3D – بخش سوم

در این دوره کاربردی به آموزش نحوه مدلسازی جریان عبوری از روی سرریز سیفونی، سرریز مستطیلی و نحوه مدلسازی حرکت ذرات رسوبی با استفاده از مدل عددی FLOW-3D پرداخته شده است.

34
60,000 تومان