HydroLearning

آموزش کاربردی نرم افزار Surfer 10 – بخش اول

آموزش کاربردی نرم افزار Surfer 10 – بخش اول

نرم افزار Surfer يکی از محصولات کمپانی بزرگ Golden Software است که برای ترسيم خطوط کنتور (نقشه های توپوگرافی)، ايجاد مدلهای سه بعدی، ساخت شبکه های هندسی با استفاده از روشهای مختلف درونيابی (مانند: Kriging, RBF, IDW, LPI و . . .)، برآورد احجام خاکبرداری و خاکريزی و . . . مورد استفاده قرار می […]

ادامه مطلب

مدلسازی فرآيند بارش- رواناب با HEC-HMS

مدلسازی فرآيند بارش- رواناب با HEC-HMS

مدل رياضی بارش- رواناب HEC-HMS يک مدل شبيه­ساز سيلاب و رواناب در سطح حوضه می­باشد که توسط مرکز مهندسی هيدرولوژی ارتش ايالات متحده آمریکا توسعه داده شده است. اين مدل در رده مدل­های يکپارچه (Lumped) قرار داشته و در ابتدا تنها برای مدلسازی وقايع رخدادی (Event Based) مورد استفاده قرار می­گرفته ولی در سال­های اخير […]

ادامه مطلب

استخراج خصوصيات فيزيوگرافی حوضه های آبريز در بستر GIS

استخراج خصوصيات فيزيوگرافی حوضه های آبريز در بستر GIS

مطالعات هیدرولوژی عمدتاً به منظور شناخت خصوصیات فیزیوگرافی حوضه (مانند: تفکیک زیرحوضه ها، مساحت و محیط زیرحوضه ها، طول آبراهه ها، رده بندی آبراهه ها و . . .)، برآورد میزان آبدهی حوضه های آبریز، برآورد میزان رواناب و رسوب خروجی از حوضه های آبریز انجام می شود. امروزه اغلب بخشهای مطالعات هیدرولوژی در بستر GIS […]

ادامه مطلب

آموزش کاربردی مدلسازی جریان ماندگار در مدل دوبعدی CCHE2D

آموزش کاربردی مدلسازی جریان ماندگار در مدل دوبعدی CCHE2D

این مدل توسط مرکز ملی محاسبات هیدرولیکی و مهندسی (NCCHE) دانشگاه می سی سی پی آمریکا برای مدلسازی فرآیندهای رودخانه و به صورت دوبعدی توسعه داده شده است. این مدل، معادلات ناویر- استوکس را به صورت دوبعدی و در پلان (متوسط گیری در عمق) حل نموده و به عبارت دیگر تغییرات طولی و عرضی پارامترهای […]

ادامه مطلب