آموزش کاربردی مدلسازی شکست سد با مدل HEC-RAS

سدها سازه هایی هستند که تامین آب موردنیاز جوامع بشری و فعالیتهای کشاورزی، تولید برق و کنترل سیلاب در طول مسیر رودخانه ها از جمله فواید حاصل از احداث آنها می باشد. در مقابل، شکست سدها که در نتیجه آن حجم قابل توجهی از جریان ذخیره شده در آن به سمت پائین دست رها شده و موجب پیدایش امواج سیلابی عظیمی در پایاب می گردد، تلفات جانی و خرابی های وسیعی را در فعالیت های زیربنایی و اقتصادی به بار می آورد. از این رو در مرحله طراحی، پیش بینی شکست سد و ارزیابی خطرات ناشی از آن امری اجتناب ناپذیر است. استفاده از مدلهای هیدرولیکی این امکان را فراهم می نماید که بتوان تاثیرات ناشی از شکست سد در پائین دست آن را به خوبی شبیه سازی نمود و به عنوان ابزاری قدرتمند در امر تصمیم گیری برای شرایط بحرانی، در اختیار مدیران مربوطه قرار داد.

13

با توجه به اهمیت این موضوع در مطالعات مهندسی رودخانه، گروه علمی- آموزشی آکادمی هیدرولرنینگ اقدام به تهیه دوره آموزشی مدلسازی هیدرولیکی شکست سد با استفاده از مدل HEC-RAS نموده است. در این دوره آموزشی جزئیات مربوط به نحوه مدلسازی بدنه سد، تعیین شرایط مرزی جریان غیرماندگار، محاسبه پارامترهای شکست سد به روشهای مختلف (مانند روش فرولیچ، ۲۰۰۸، مک دونالد و همکاران، ۱۹۹۸ و ژو و ژانگ، ۲۰۰۹)، اجرای مدل و مشاهده هیدروگراف سیلاب ناشی از شکست سد در مقاطع عرضی واقع در پائین دست سد، ساخت انیمیشن پروفیل سطح آب ناشی از شکست سد و . . . ارائه شده است.

45,000 تومان افزودن به سبد خرید

 

پهنه سیلاب ناشی از شکست سد بر روی تصاویر ماهواره ای

پروفیل طولی و عرضی ناشی از شکست سد در مدل HEC-RAS

Animation2

 

منبع : گروه علمی - آموزشی آکادمی هيدرولرنينگ